Empowering New York’s Asian American Community Since 1989

Image Alt

2022 PRIMARY VOTER GUIDE (Tagalog)

KARAGDAGANG IMPORMASYON

 1. Update sa Eleksyon: Ang New York primary election ay hinati sa dalawang petsa – magagawa niyo pa ring bumoto sa Hunyo 28 para sa mga partikular na posisyon. Subalit, ang natitirang mga posisyon ay ilalagay sa isang hiwalay na balota para sa Agosto 23 naprimary election. Kaya naman, dapat niyong isipin na bumoto sa parehong Hunyo 28 at Agosto 23. Para sa karagdagang impormasyon, mag-click dito.
 2. Pagpaparehistro ng Botante: Ang huling araw (deadline) ng pagpaparehistro sa pagboto sa Agosto 23 na eleksyon ay sa Hulyo 29. Maaari kayong magparehistro upang bumoto gamit ang inyong TurboVote na pahina, dito (Ingles lamang). Pinapahintulutan kayo nitong magparehistro sa online o sa pamamagitan ng koreo. Kung pipiliin niyong magparehistro sa pamamagitan ng koreo, ipapadala sa inyo ng TurboVote ang inyong form sa pagpaparehistro na may kasamang selyo na maaaring niyong ipadala sa inyong lokal na tanggapan ng Lupon ng mga Eleksyon.
  1. Maaari niyo ring i-download at iprinta ang isang form ng pagpaparehistro ng botante sa [Translated Language] dito.
  2. Ang form na ito ay dapat kumpletuhin sa Ingles.
  3. Maaari itong ipadala o ihatid sa inyong lokal na tanggapan ng Lupon ng mga Eleksyon.
  4. Absentee na Pagboto (Pagboto sa pamamagitan ng Koreo): Ang huling araw (deadline) ng paghiling sa isang absentee na balota para sa Agosto 23 na eleksyon ay sa Agosto 8, subalit, aming inirerekomenda na inyong hilingin ang inyong absentee na balota sa lalong madaling panahon. Upang humiling ng isang absentee na balota, maaari niyong gamitin ang inyong TurboVote na pahina, dito. Sa paraang ito, ang pabalik na selyo (return postage) ay isasama na kapag natanggap niyo na ang inyong balota. Paunawa: dahil sa mga kamakailang pagbabago, dapat lamang kayong humiling ng isang absentee na balota kapag sigurado na kayong boboto sa pamamagitan ng koreo.
 3. Saradong mga Primary: Sarado na ang primary election ng New York – nangangahulugan ito na kayo ay maaari lamang bumoto sa mga eleksyong ito kung
  kayo ay nagparehistro sa isang politikal na partido. Ang mga politikal na partido ay nakalista sa mismong form ng pagpaparehistro at ang huling araw upang i-update ang
  inyong politikal na kinaaniban ay lumipas na (Pebrero 14). Upang makita ang inyong politikal na kinaaniban, mag-click dito. Upang ma-update ang inyong kinaaniban para
  sa susunod na mga eleksyon, kailangan niyong magsumite ng isang na-update na
  form ng pagpaparehistro ng botante.
 4. Lupon ng mga Eleksyon: Maaari niyong mahanap ang lokasyon at impormasyon ng kontak para sa inyong lokal na tanggapan ng Lupon ng mga Eleksyon dito. Maaari
  niyong isumite ang inyong naka-printa na form ng pagpaparehistro ng botante sa inyong lokal na tanggapan nang personal man o sa pamamagitan ng koreo.
 5. Lugar ng Botohan: Mag-click dito upang mahanap ng inyong lokasyon sa pagboto para sa parehong maagang pagboto at Araw ng Eleksyon.
 6. Kalagayan ng Pagpaparehistro: Mag-click dito upang kumpirmahin ang inyong kalagayan sa pagpaparehistro ng botante.

STAY IN TOUCH

Receive updates on our work and invitations to our events

CREATE IMPACT

Stand with us to change the systems that are holding our communities back from success